Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Obecná ustanovení a definice

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím (dále jen „Zákazník“) a společností Hana Šindlerová, IČ: 612 90 866, DIČ: CZ7155260321, se sídlem Růžová 947/8, 110 00, Praha 1 (dále jen „Prodejce“) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.marmelady.info (dále jen “Systém”).

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím Systému mezi Prodejcem a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).

1.3. Zákazníkem se rozumí v Systému neregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala prostřednictvím objednávkového formuláře elektronickou objednávku zpracovanou Systémem.

1.4. Prodejce může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodejce informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.marmelady.info.

II. Uzavření Smlouvy

2.1. Prodejce na internetovém portálu www.marmelady.info propaguje zboží, a to včetně popisu, gramáže a ceny za kus. Seznam zboží, jejich rozšíření či změny, bude pravidelně v Systému Prodejcem aktualizován. Ceny nabízeného produktu jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Zákazník vůdči Prodejci prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný, a to s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem. Pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.marmelady.info takové zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let. Veškeré údaje, které poskytuje Prodejci jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. Před zahájením užívání internetového portálu www.marmelady.info se důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.

2.3. Zákazníkem objednané zboží na internetovém portálu www.marmelady.info jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován (dále jen „Objednávka“).

2.5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodejci kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce nebo telefonicky na čísle uvedené v Objednávce.

2.6. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky).

2.7. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem vzniká potvrzením Objednávky (písemně či telefonicky).

2.8. Prodejce je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Prodejce oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.9. Zákazník bere na vědomí, že Prodejce není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP).

2.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.marmelady.info. Změny a storno lze provést pouze v průběhu potvrzení objednávky (písemně nebo telefonicky).

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

4.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Prodejci na potvrzení o předání Nákupu. Pokud zboží nebo její část při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží nebo její část ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodejce předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. při poškození ochranného obalu).

4.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí Nákupu. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Nákup okamžitě předat osobě, která mu jej za Prodejce předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Prodejci, identifikovat Nákup, vady a poté se domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy), a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením Nákupu, jestliže tento Nákup nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodejce vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Nákupu, který Prodejce nabízí, vrátí Prodejce Zákazníkovi náklady na dodání Nákupu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Nákupu. Prodejce uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením Nákupu, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Nákup předá nebo prokáže, že Nákup Prodejci odeslal.

4.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Nákupu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Nákupem jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u Nákupu (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u Nákupu (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Prodejce je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodejce oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

V. Cena Nákupu a platební podmínky

5.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou dobírky prostřednictvím přepravní služby, nedohodnou-li se Prodejce a Zákazník jinak.

5.2. Cena Nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem předání Nákupu Zákazníkovi a současně proplacením doběrečného.

5.3. Prodejce vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad v tištěné podobě.

5.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce www.marmelady.info/objednavky.

5.5. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VI. Odpovědnost

6.1. Prodejce nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

6.2. Zákazník souhlasí, že Prodejce nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.marmelady.info. Prodejce nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.marmelady.info ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.marmelady.info nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

6.3. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodejce dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodejce vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to pouze z údajů, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VII. Alkoholické nápoje a produkty obsahující alkohol

7.1. Alkoholické nápoje a produkty obsahující alkohol mohou být prodávány pouze osobám starším 18let, mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Prodejce je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

VIII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.marmelady.info (včetně fotografií zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.marmelady.info výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.marmelady.info.

8.2. Přístup a užití internetového portálu www.marmelady.info ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.marmelady.info používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.marmelady.info. Internetový portál www.marmelady.info je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodejce a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Zákazník užívá internetový portál www.marmelady.info na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.marmelady.info jsou pouze ilustrativní.

8.5. Prodejce neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.marmelady.info, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.marmelady.info, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

8.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.marmelady.info jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Prodejce, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Prodejce se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.marmelady.info je nezávadný.

8.7. Prodejce není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1. Prodejce zpracovává osobní údaje Zákazníka dle pokynů popsané v sekci Zpracování osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje úvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodejce o změně ve svých osobních údajích.

X. Doručování korespondence

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

10.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.marmelady.info nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Prodejcem je místně příslušným soudem soud podle sídla Prodejce.

11.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Prodejcem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

11.3. Prodejce je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

11.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

11.5. Zákazník má právo podat dotaz, podnět, připomínku, reklamaci či stížnost a řešit je na prodej@marmelady.info. Nepodaří-li se podání vyšešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13. 8. 2018.